Automoció

Dst
+ info
Bat
+ info

Dst X

PAPER PER A CINTES ADHESIVES

Especialment dissenyades per a la indústria de l'adhesiu, disposem de diferents qualitats de paper amb gramatges compresos entre els 13 i el 17 g/m2, que es distingeixen per les seves propietats tant en resistència mecànica com en estabilitat dimensional, formació de la fulla, espessor del paper i porositat; totes aquestes característiques són fonamentals per a l'obtenció d'un paper de qualitat, ja que determinen el grau la velocitat d'absorció de l'adhesiu.

A més MB disposa de qualitats estàndard amb una alta resistència en humit, que són les més utilitzades, i d'unes altres sense tanta resistència -o repulpables- que es fan servir com a especialitats.

Bat X

PAPER PER A BATERIES DE L'AUTOMÒBIL

Els gramatges de les qualitats de BAT estan compresos entre els 13 i el 15 g/m2 i s'elaboren amb la pasta de la fibra llarga més adequada per a l'ús del producte final.

De les característiques tècniques cal destacar-ne el baix contingut en clors (menys de 100 ppm), la seva gran resistència en contacte amb la pasta de plom humida i la seva ràpida i completa desintegració una vegada ha pres contacte amb l'àcid sulfúric a l'interior de la bacteria.

Aquestes qualitats han de ser molt poroses per tal que el paper pugui enganxar-se adequadament a la placa, tant en estat humit com en sec.