Dst

PAPER PER A CINTES ADHESIVES Especialment dissenyades per a la indústria de l'adhesiu, disposem de diferents qualitats de paper amb gramatges compresos entre els 13 i el 17 g/m2, que es distingeixen per les seves propietats tant en resistència mecànica com en estabilitat dimensional, formació de la fulla, espessor del paper i porositat; totes aquestes característiques són fonamentals per a l'obtenció d'un paper de qualitat, ja que determinen el grau la velocitat d'absorció de l'adhesiu. A més MB disposa de qualitats estàndard amb una alta resistència en humit, que són les més utilitzades, i d'unes altres sense tanta resistència -o repulpables- que es fan servir com a especialitats.